Rapport vedr. projekt ”Karens Hus og Have”.

Baggrund:

Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet er beplantet med træer og har karakter af vildtvoksende skov, mens det nære areal omkring huset er den oprindelige have.

Agendaforening Nordvest påtog sig at opdyrke haven omkring Karens Hus med start i sommeren 2004. Der opstod hurtigt den vision, at både hus og have, med et praktisk afsæt i økologi og biodiversitet, kunne tjene som et enestående samlingssted, med funktion som økologisk udstillings og inspirationshus med have. Agendaforeningen indså, at det ikke var administrativt og økonomisk muligt at løfte projektet på egen hånd, og indgik derfor et partnerskab med Kulturhuset og Bispebjerg Miljøcenter. I efteråret 2004, indgik Kulturhuset en lejeaftale med den daværende ejer af huset – Københavns Idræt (i dag Kultur- og Fritidsforvaltningen), med start den 1. januar 2005.

Vision for Karens Hus og Have:

Samarbejdspartnerne bag projektet har i fællesskab udviklet ideen, om etableringen af et oplevelses- og fredfyldt mødested for bydelens borgere, hvor man i praksis kan fremvise og demonstrere økologiske fremgangsmåder og metoder i størrelsesforholdet 1:1, hvoraf væsentlige dele heraf skal kunne anvendes direkte af bydelens borgere i deres egen hverdag.

Havens funktion og fremtræden:

Haven omkring Karens Hus er som nævnt en del af et større grønt område som grænser op til Lersø Parken. Området øst for huset er præget af tæt bevoksning af blandede vildtvoksende løvtræer. Området syd og vest for huset er forholdsvist åbent med langt færre træer, men med flere forskelligartede buske og mindre planter. Mod sti og vej afgrænses haven af tjørnehæk. Mod det øvrige grønne område er et nyligt opsat flethegn. Grunden skråner fra huset ned mod sydøst. Den primære målsætning for Karens Have er, at illustrere hvordan brugerne kan forsyne sig selv med økologisk dyrket frugt og grønt. Det er hensigten, at en lang række tiltag skal indgå i udnyttelsen af arealet: Et drivhus bygget af lærketræ, terassehaver nedenfor drivhuset, anvendelse af regnvand fra husets tag gennem rodzoneanlæg, komposteringssystemer, bistader, frugttræer, frugtbuske, grøntsager, planter til bier, medicinalplanter, krydderurter, en sansesti, etablering af insektbosteder, bålplads m.v. Det endelige resultat sigter mod at være et levende og foranderligt sted for natur og mennesker.

Anvendelse af regnvand fra husets tag gennem rodzoneanlæg

Anvendelse af regnvand fra husets tag gennem rodzoneanlæg

Det færdigstøbte bassin med rodzoneanlæg

Det færdigstøbte bassin med rodzoneanlæg

Bassinet etabliseres med risleskåle og planter

Bassinet etabliseres med risleskåle og planter

Hvad er der sket?

Takket være de tildelte midler fra Byøkologisk fond, er følgende arbejder blevet udført: En række mindre væsentlige træer og buske, samt træer som står på uhensigtsmæssige steder er blevet fjernet. Belægningen ved indkørslen og det gamle fundament øst for huset er blevet fjernet. En ny indkørsel med belægning af stengrus er blevet etableret. Der er etableret et system til opsamling af regnvand fra tagrenderne på huset. Regnvandet opsamles i tønder med aftapningshane på den vestlige side af huset, mens vandet opsamles i et bassin med rodzoneanlæg på den østlige side af huset. Vandet ledes videre fra et opsamlingsbassin, via en gravet rende til bunden af haven, hvor der etableres et mindre sumpområde beregnet til særlige plantevækster. 

Egetræs tønder til regnvandsopsamling

Egetræs tønder til regnvandsopsamling

Drivhus af Lærketræ

Drivhus af Lærketræ

Herudover er der er anlagt en 60 meter lang såkaldt sansesti som snor sig rundt i haven, med mulighed for at opleve den meget varierede flora. Endelig er der midt i haven etableret en bålplads. Hele haveanlægget er blevet beplantet med frugttræer og frugtbuske, samt diverse urter, grøntsager, blomster, ligesom der er anlagt stenbede, terassehaver m.v. Havens flora er løbende blevet suppleret med indsamlede planter fra havens brugere. Sidst, men ikke mindst, er der indkøbt og opsat til 7,5 m2 stort drivhus i lærketræ på den sydlige side af huset. Også drivhuset skal anvendes til økologisk dyrkning af forskellige nytteplanter, herunder primært grøntsager.

Blomsterbed

Blomsterbed

Solsikker i Karens Hus

Solsikker i Karens Hus

Siddeplads og drivhus

Siddeplads og drivhus

Hus og Have fremover:

Parallelt med anlægget af Karens Have, som beskrevet overfor, er selve huset blevet sat i stand med støtte fra Bispebjerg Miljøcenter og Kulturhuset. Det istandsatte Karens Hus bliver i dag brugt som hjemsted for Lokalhistorisk Forening, Bispebjerg Boldklub og Agendaforening Nord vest. Karens Hus administreres af Kulturhuset Bispebjerg Nordvest med funktion som anneks hertil. Inden for det nærmeste års tid, er det planen, at Karens Hus skal udvikles yderligere som ”grønt hus” - som et udstillings- inspirations- og mødested for god og jordnær økologisk praksis. Således flytter Bispebjerg Boldklub i løbet af 2006 til nye egne lokaler, hvilket åbner mulighed for etablering af egentlige udstillingsfaciliteter i huset. I løbet af sommeren 2006 er det planen at etablere et udendørs lerbageovn i haven. Det er således ideen at kunne demonstrere princippet om ”fra jord til bord”, ved anvendelse af egne afgrøder.

Den 1. december 2005

Lis Bauer Agendaforening Nordvest

Jan Lindboe Bispebjerg Kulturhus

Tanja Møller Jensen Bispebjerg Miljøcenter